Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione, zwane także przysięgłym, stanowi odmianę tłumaczenia pisemnego. Polega ono na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, łącznie z  pieczęciami, dopiskami, odnośnikami itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach uwierzytelnionych, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.

Przykładami takich dokumentów są: akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne.

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każda rozpoczęta strona liczy się za całą. W przypadku tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami.

[promobar]Zobacz cennik tłumaczeń uwierzytelnionych [button]Cennik[/button][/promobar]